21.08.2017 r.   Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie dotacji

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami zostanie uruchomiony z dniem 23.08.2017 r. od godz. 9.00 i potrwa do 08.09.2017 r. do godz.16.00.

W tym czasie uczestnicy projektu mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie dotacji wraz załącznikami.

Do Wniosku o dotację (zał. 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) załącza się:

– Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zał. 2),
– Harmonogram rzeczowo – finansowy (zał. 3),
– zaświadczenie i ukończeniu części szkoleniowo-doradczej (do obioru w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 48),
– kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu (jeśli dotyczy).

Powyższe dokumenty tworzą komplet, składamy dwa komplety. Każdy z nich numerujemy numeracją ciągłą: wniosek 1-2, biznes plan 3 – …., parafujemy oraz składamy podpisy na końcu wniosku i załączników.

Kopie potwierdzamy zapisem „za zgodność z oryginałem” + data i podpis.

Wnioski proszę składać wpięte w dwóch osobnych skoroszytach (nie bindować, zgrzewać, itp.).

Prosimy, aby Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami został złożony w zaklejonej kopercie z opisem ”Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami. Projekt: Dotacja na dobry początek” i podaniem imienia i nazwiska Uczestnika Projektu.

Dokumenty można złożyć osobiście lub pocztą zwykłą do biura projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 48 (decyduje data wpływu do biura).

Na prośbę Uczestnika Projektu może zostać wydane pisemne potwierdzenie dostarczenia wniosku.

Wnioski złożone po terminie nie podlegają ocenie.


 

23.06.2017 r. Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do II edycji projektu rozpocznie się od 05.07.2017r. i potrwa do 30.09.2017r.


 

22.06.2017r. Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym:

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

 


14.06.2017r. Wstępna Lista rankingowa:

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

 


12.6.2017r. Komisja oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych

 


Rekrutacja wydłużona do dnia 22.05.2017r.

 


26 kwiecień 2016- Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego punktu na Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Prudniku

Targi_PUP_2017

————————————————————————————————————————————

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja rozpocznie się od 03.04.2017r. i potrwa do 15.05.2017r.