23.01.2018r. WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI

W związku z przerwą pracy biura projektu spowodowaną chorobą Koordynatora, uprzejmie informujemy, iż termin składania Wniosków o przyznanie dotacji zostaje wydłużony do dnia 31.01.2018r.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać również korespondencyjnie na adres: EDUFIN Sp. z o.o., ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew. Za utrudnienia przepraszamy.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 668 492 757

 


 

22.01.2018r. INFORMACJA O PRZERWIE W PRACY BIURA PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, iż z powodu zwolnienia chorobowego Koordynatora projektu biuro projektu będzie nieczynne do dnia 11.02.2018r. Za utrudnienia przepraszamy. W przypadku konieczności kontaktu prosimy dzwonić pod numer telefonu 668 492 757


11.01.2018 r.

Posiedzenie Oceny Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 19.01.2018r. do 20.01.2018r.


08.01.2018 r. Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie dotacji

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami zostanie uruchomiony z dniem 10.01.2018 r. od godz. 9.00 i potrwa do 26.01.2018 r. do godz.16.00.

W tym czasie uczestnicy projektu mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie dotacji wraz załącznikami.

Do Wniosku o dotację (zał. 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) załącza się:

– Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zał. 2),
– Harmonogram rzeczowo – finansowy (zał. 3),
– zaświadczenie i ukończeniu części szkoleniowo-doradczej (do obioru w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 48),
– Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
– kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu (jeśli dotyczy).

Powyższe dokumenty tworzą komplet, składamy dwa komplety. Każdy z nich numerujemy numeracją ciągłą: wniosek 1-2, biznes plan 3 – …., parafujemy oraz składamy podpisy na końcu wniosku i załączników.

Kopie potwierdzamy zapisem „za zgodność z oryginałem” + data i podpis.

Wnioski proszę składać wpięte w dwóch osobnych skoroszytach (nie bindować, zgrzewać, itp.).

Prosimy, aby Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami został złożony w zaklejonej kopercie z opisem ”Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami. Projekt: Dotacja na dobry początek” i podaniem imienia i nazwiska Uczestnika Projektu.

Dokumenty można złożyć osobiście lub pocztą zwykłą do biura projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 48 (decyduje data wpływu do biura).

Na prośbę Uczestnika Projektu może zostać wydane pisemne potwierdzenie dostarczenia wniosku.

Wnioski złożone po terminie nie podlegają ocenie.


12.12.2017 NABÓR WNIOSKÓW – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

EDUFIN SP. z o.o. ogłasza termin na złożenie dokumentów, celem ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach podstawowego wsparcia pomostowego.

Dokumenty należy składać w dwóch egzemplarzach, w terminie do 29 grudnia br.:

• osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30 w biurze projektu: ul. Ozimska 48, 45-368 Opole) lub;
• za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres biura projektu) – liczy się data wpływu do biura projektu: Biuro projektu pn.: „Dotacja na dobry początek”
ul. Ozimska 48, 45-368 Opole

Dokumenty należy wypełnić komputerowo, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Na kserokopiach umieścić napis „potwierdzam za zgodność z oryginałem” (data, podpis). Dokumenty muszą być wpięte w skoroszyty i powinny znajdować się w zamkniętej kopercie, która powinna zawierać dane Uczestnika projektu ubiegającego się o wsparcie.

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – szt. 2;
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – szt. 2;
3. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego – szt. 2.
4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – szt. 2.
5. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów – szt. 2.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z biurem projektu.

Katalog kosztów, które mogą być pokryte w ramach podstawowego wsparcia pomostowego obejmuje:
• koszty ZUS, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne);
• koszty administracyjne: opłata za czynsz (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy lub w przypadku posiadania prawa własności i pod warunkiem, że lokal wykorzystywany jest wyłącznie do potrzeb prowadzenia działalności), opłaty za wynajem lub dzierżawę (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy) pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, opłata za dzierżawę maszyn i urządzeń (z wyłączeniem leasingu i wynajmu pojazdów);
• koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną, gazową, opłata za ogrzewanie energią cieplną, opłata za wodę i ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej;
• koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych: koszty przesyłek pocztowych, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, zakup znaczków pocztowych, koszty abonamentu telefonicznego i rozmów, koszt abonamentu za użytkowanie łącza internetowego;
• koszty obsługi konta bankowego (w tym koszty przelewów);
• koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmy);
• koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą;
• koszty usług prawnych;
• koszty środków czystości i innych materiałów związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
• koszty materiałów eksploatacyjnych i biurowych, tj. papieru do drukarki, tonerów, kopert, segregatorów, paliwa itp.


07.12.2017 ROZLICZENIE DOTACJI

W związku z zakończeniem procedury podpisywania umów oraz wypłatą zaliczek w ramach bezzwrotnych dotacji, poniżej publikujemy dokumenty związane z rozliczeniem dokonanych zakupów.

1. Oświadczenie o dokonaniu zakupów i/lub usług zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym;
2. Zestawienie towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości;
3. Deklaracja pochodzenia (tylko w przypadku zakupów rzeczy używanych).

Wraz z ww. dokumentami należy dostarczyć:
1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów finansowych (np. faktura, rachunek, umowa kupna – sprzedaży) dotyczące zakupów finansowanych w ramach dotacji;
2. Dowody zapłaty (np. potwierdzenie przelewu).

Okres na wydatkowanie środków został określony w podpisanej umowie (par. 3, ust. 1) i wynosi 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Wszelkie zmiany związane z zakupami powinny zostać zaakceptowane przez EDUFIN Sp. z o.o. i wymagają przedłożenia uzasadnionego wniosku Przedsiębiorcy, który powinien zostać złożony nie później niż w terminie 14 dni przez dniem zakończenia realizacji inwestycji. Do ww. wniosku Przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy. Następnie EDUFIN Sp. z o.o. informuje Przedsiębiorcę o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.


05.12.2017 Podstawowa Lista Rankingowa – po odwołaniach

Podstawowa Lista Rankingowa


20.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21.11.2017r. – 28.11.2017r. Biuro Projektu będzie nieczynne z powodu urlopu pracownika. W tych dniach w pilnych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 668 492 757


14.11.2017r. Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym:

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA


13.11.2017 Podstawowa Lista Rankingowa

EDUFIN Sp. z o.o., w wyniku zakończenia w dniu 27.09.2017 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 13.11.2017 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Dotacja na dobry początek” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące o przyznaniu dotacji wraz z Kartami Oceny Wniosku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 570 886 550 lub e-mail: k.witon@edufin.eu

Podstawowa lista rankingowa


7.11.2017r. Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym:

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA


12.10.2017 Informacja dla uczestników w sprawie publikacji podstawowej listy rankingowej

Uczestników projektu, którzy złożyli Wnioski o przyznanie dotacji uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.09.2017 r. zakończyła pracę Komisja Oceny Wniosków. Publikacja wyników w postaci Podstawowej Listy Rankingowej nastąpi w chwili akceptacji Protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Protokół wraz z Podstawową Listą Rankingową został przekazany w dniu 12.10.2017r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Następnie osoby rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego w postaci bezzwrotnej dotacji zostaną zobligowane do założenia działalności gospodarczych i dostarczenia stosownych dokumentów do biura projektu (w tym m.in. dokumentów dotyczących poręczycieli). Po otrzymaniu wszystkich, kompletnych dokumentów nastąpi podpisanie umowy oraz przelew środków finansowych w wysokości 80% wnioskowanego wsparcia finansowego. Przewidywany termin publikacji listy, założenia działalności gospodarczej, podpisania umów oraz wypłaty środków to miesiąc listopad 2017 r.


09.10.2017

Rekrutacja do II edycji projektu została wydłużona do 23 października 2017r.


22.09.2017

Wydłużenie terminów posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 23.09.2017-27.09.2017


18.09.2017

Posiedzenie Oceny Wniosków w dniach 19.09.2017r. do 22.09.2017r.


21.08.2017 r.   Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie dotacji

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami zostanie uruchomiony z dniem 23.08.2017 r. od godz. 9.00 i potrwa do 08.09.2017 r. do godz.16.00.

W tym czasie uczestnicy projektu mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie dotacji wraz załącznikami.

Do Wniosku o dotację (zał. 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) załącza się:

– Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zał. 2),
– Harmonogram rzeczowo – finansowy (zał. 3),
– zaświadczenie i ukończeniu części szkoleniowo-doradczej (do obioru w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 48),
– kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu (jeśli dotyczy).

Powyższe dokumenty tworzą komplet, składamy dwa komplety. Każdy z nich numerujemy numeracją ciągłą: wniosek 1-2, biznes plan 3 – …., parafujemy oraz składamy podpisy na końcu wniosku i załączników.

Kopie potwierdzamy zapisem „za zgodność z oryginałem” + data i podpis.

Wnioski proszę składać wpięte w dwóch osobnych skoroszytach (nie bindować, zgrzewać, itp.).

Prosimy, aby Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami został złożony w zaklejonej kopercie z opisem ”Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami. Projekt: Dotacja na dobry początek” i podaniem imienia i nazwiska Uczestnika Projektu.

Dokumenty można złożyć osobiście lub pocztą zwykłą do biura projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 48 (decyduje data wpływu do biura).

Na prośbę Uczestnika Projektu może zostać wydane pisemne potwierdzenie dostarczenia wniosku.

Wnioski złożone po terminie nie podlegają ocenie.


 

23.06.2017 r. Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do II edycji projektu rozpocznie się od 05.07.2017r. i potrwa do 30.09.2017r.


 

22.06.2017r. Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym:

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

 


14.06.2017r. Wstępna Lista rankingowa:

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

 


12.6.2017r. Komisja oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych

 


Rekrutacja wydłużona do dnia 22.05.2017r.

 


26 kwiecień 2016- Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego punktu na Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Prudniku

Targi_PUP_2017

————————————————————————————————————————————

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja rozpocznie się od 03.04.2017r. i potrwa do 15.05.2017r.