INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU WEKSLI

EDUFIN Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 31.07.2019r. zakończona została realizacja projektu „Dotacja na dobry początek”, którego był Pan/Pani uczestnikiem i otrzymał dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym istnieje możliwość odbioru weksla stanowiącego zabezpieczenie umowy na otrzymanie środków na otwarcie działalności gospodarczej.

Odbioru weksla należy dokonać osobiście w siedzibie Beneficjenta pod adresem:
EDUFIN Sp. z o.o. ul. Św. Ducha 3/1, 63-300 Pleszew.

Termin odbioru weksla proszę ustalić dzwoniąc pod numerem: 537-245-510
z p. Małgorzatą Głowacką lub poprzez e-mail: m.glowacka@edufin.eu

21.11.2018 r. Podstawowa Lista Rankingowa – wsparcie pomostowe przedłużone

EDUFIN Sp. z o.o., w wyniku zakończenia w dniu 26.10.2018 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 21.11.2018 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Dotacja na dobry początek” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Podstawowa lista rankingowa (plik do pobrania)

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące
o przyznaniu wsparcia pomostowego.


19.10.2018r. INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE II EDYCJA

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (Przedłużone wsparcie pomostowe – II edycja) planowane jest w dniach 22.10.2018r. do 26.10.2018r. Wyniki prac komisji zostaną opublikowane na stronie projektodawcy po zatwierdzeniu Podstawowej listy rankingowej przedłużonego wsparcia pomostowego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.


28.09.2018 r. Nabór wniosków – przedłużone wsparcie pomostowe

EDUFIN Sp. z o.o. ogłasza termin na złożenie dokumentów, celem ubiegania się
o wsparcie finansowe w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego. Dokumenty należy składać w dwóch egzemplarzach, w terminie do 12października 2018r.:

• za pośrednictwem poczty/kuriera – liczy się data nadania do biura projektu: ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew

Dokumenty należy wypełnić komputerowo, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Na kserokopiach umieścić napis „potwierdzam za zgodność z oryginałem” (data, podpis). Dokumenty muszą być wpięte w skoroszyty i powinny znajdować się w zamkniętej kopercie, która powinna zawierać dane Uczestnika projektu ubiegającego się o wsparcie.

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – szt. 2;
2. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków – szt. 2;
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym,
w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – szt. 2;
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – szt. 2;
5. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego – szt. 2.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem 570 886 550 lub 668 492 757.

Katalog kosztów, które mogą być pokryte w ramach podstawowego wsparcia pomostowego obejmuje:
• koszty ZUS, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne);
• koszty administracyjne: opłata za czynsz (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy lub w przypadku posiadania prawa własności i pod warunkiem, że lokal wykorzystywany jest wyłącznie do potrzeb prowadzenia działalności), opłaty za wynajem lub dzierżawę (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy) pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, opłata za dzierżawę maszyn i urządzeń
(z wyłączeniem leasingu i wynajmu pojazdów);
• koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną, gazową, opłata za ogrzewanie energią cieplną, opłata za wodę i ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej;
• koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych: koszty przesyłek pocztowych, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, zakup znaczków pocztowych, koszty abonamentu telefonicznego i rozmów, koszt abonamentu za użytkowanie łącza internetowego;
• koszty obsługi konta bankowego (w tym koszty przelewów);
• koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmy);
• koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio
z prowadzoną działalnością gospodarczą;
•koszty usług prawnych;
• koszty środków czystości i innych materiałów związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
• koszty materiałów eksploatacyjnych i biurowych, tj. papieru do drukarki, tonerów, kopert, segregatorów, paliwa itp.

Uprzejmie informujemy również, iż wydatki finansowane w ramach wsparcia pomostowego przedłużonego mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wydatków wskazanych we wnioskach na otrzymanie wsparcia pomostowego przedłużonego oraz muszą być jednakowe co miesiąc i w tych samych kwotach!!!


20.09.2018 r. Podstawowa Lista Rankingowa – wsparcie pomostowe podstawowe

EDUFIN Sp. z o.o., w wyniku zakończenia w dniu 20.08.2018 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 20.09.2018 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Dotacja na dobry początek” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Podstawowa_lista_rankingowa (plik do pobrania)

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące
o przyznaniu wsparcia pomostowego.

Jednocześnie, celem sporządzenia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego prosimy o niezwłoczne dostarczenie do siedziby spółki, tj. ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew wymienionych dokumentów. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzona Umowa wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielami) w biurze projektu, celem podpisania Umowy i wniesienia zabezpieczenia.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 570 886 550 lub e-mail: biuro@edufin.eu
z Koordynatorem projektu – Panią Katarzyną Witoń lub w przypadku nieobecności
z Panią Mariolą Kowcuń pod numerem telefonu 537 245 510.

Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy:
1. W przypadku gdy Uczestnik projektu pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową – Załącznik nr 19 do Regulaminu;
2. Jeżeli Uczestnik projektu nie pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – Załącznik nr 20 do Regulaminu;
3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – Załącznik nr 7a i 7 b do Regulaminu (dwie wersje w zależności od statusu zarejestrowanej działalności gospodarczej);
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
5. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz o nie byciu dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej – Załącznik nr 18 do Regulaminu.

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia zabezpieczenia:
W przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy:
• zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych ze stosunku pracy w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie umowy z uczestnikiem projektu (od 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r.);
• zaświadczenie o rodzaju umowy zawartej z pracodawcą (na czas nieokreślony lub określony – w tym przypadku należy określić czas trwania tej umowy);
• oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań – Załącznik nr 18 do Regulaminu.
W przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą:
• zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2017 roku albo kopię deklaracji na podatek dochodowy za 2017 rok wraz dowodem złożenia tej deklaracji w urzędzie skarbowym;
• pisemne oświadczenie poręczyciela o wysokości dochodu osiągniętego w okresie od 01.01.2018 roku do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zawarcie umowy z uczestnikiem projektu (do końca miesiąca lipca 2018 r.);
• zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami
i składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż 2 miesiące przed zawarciem umowyz uczestnikiem projektu;
• oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań – Załącznik nr 18 do Regulaminu.
W przypadku poręczycieli pobierających emeryturę/rente strukturalną:
• decyzje administracyjne o przyznaniu emerytury/renty strukturalnej oraz dowody potwierdzające otrzymanie emerytury/renty strukturalnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie umowy z uczestnikiem projektu (w przypadku poręczycieli pobierających rentę strukturalną decyzję administracyjną potwierdzającą, że okres pobierania renty nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy, którego są poręczycielem;
• oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań – Załącznik nr 18 do Regulaminu.

Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:
1. W przypadku gdy poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie małżonka o zgodzie na poręczenie weksla, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową – Załącznik nr 19 do Regulaminu.
2. Jeżeli poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – Załącznik nr 20 do Regulaminu.
3. Podania danych osobowych poręczycieli (imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania).

Przypominamy, iż okresy za które należy się wsparcie pomostowe podstawowe odpowiadają 6 pierwszym miesiącom funkcjonowania firmy, liczonym od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej

Uprzejmie informujemy, iż wydatki finansowane w ramach wsparcia pomostowego podstawowego mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wydatków wskazanych we wnioskach na otrzymanie wsparcia pomostowego podstawowego oraz muszą być jednakowe co miesiąc i w tych samych kwotach.


10.08.2018r. INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE II EDYCJA
Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (Podstawowe wsparcie pomostowe – II edycja) planowane jest w dniach 13.08.2018r. do 20.08.2018r. Wyniki prac komisji zostaną opublikowane na stronie projektodawcy po zatwierdzeniu Podstawowej listy rankingowej podstawowego wsparcia pomostowego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.


03.08.2018 r. Podstawowa Lista Rankingowa – wsparcie pomostowe przedłużone

EDUFIN Sp. z o.o., w wyniku zakończenia w dniu 22.06.2018 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 03.08.2018 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Dotacja na dobry początek” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Podstawowa_lista_rankingowa (plik do pobrania)

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące
o przyznaniu wsparcia pomostowego.


03.08.2018 r. Podstawowa Lista Rankingowa – wsparcie pomostowe podstawowe

EDUFIN Sp. z o.o., w wyniku zakończenia w dniu 22.06.2018 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 03.08.2018 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Dotacja na dobry początek” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Podstawowa_lista_rankingowa (plik do pobrania)

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące
o przyznaniu wsparcia pomostowego.

Jednocześnie, celem sporządzenia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego prosimy o niezwłoczne dostarczenie do siedziby spółki, tj. ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew lub biura projektu w Namysłowie przy ul. Rynek 25 – 27 niżej wymienionych dokumentów. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzona Umowa wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielami) w biurze projektu, celem podpisania Umowy
i wniesienia zabezpieczenia.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 570 886 550 lub e-mail: biuro@edufin.eu
z Koordynatorem projektu – Panią Katarzyną Witoń lub w przypadku nieobecności
z Panem Erykiem Kowcuń pod numerem telefonu 668 492 757.

Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy:
1. W przypadku gdy Uczestnik projektu pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową – Załącznik nr 19 do Regulaminu;
2. Jeżeli Uczestnik projektu nie pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – Załącznik nr 20 do Regulaminu;
3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – Załącznik nr 7a i 7 b do Regulaminu (dwie wersje w zależności od statusu zarejestrowanej działalności gospodarczej);
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
5. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz o nie byciu dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej – Załącznik nr 18 do Regulaminu.

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia zabezpieczenia:
W przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy:
• zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych ze stosunku pracy w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie umowy z uczestnikiem projektu (od 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r.);
• zaświadczenie o rodzaju umowy zawartej z pracodawcą (na czas nieokreślony lub określony – w tym przypadku należy określić czas trwania tej umowy);
• oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań – Załącznik nr 18 do Regulaminu.
W przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą:
• zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2017 roku albo kopię deklaracji na podatek dochodowy za 2017 rok wraz dowodem złożenia tej deklaracji w urzędzie skarbowym;
• pisemne oświadczenie poręczyciela o wysokości dochodu osiągniętego w okresie od 01.01.2018 roku do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zawarcie umowy z uczestnikiem projektu (do końca miesiąca lipca 2018 r.);
• zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami
i składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż 2 miesiące przed zawarciem umowyz uczestnikiem projektu;
• oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań – Załącznik nr 18 do Regulaminu.
W przypadku poręczycieli pobierających emeryturę/rente strukturalną:
• decyzje administracyjne o przyznaniu emerytury/renty strukturalnej oraz dowody potwierdzające otrzymanie emerytury/renty strukturalnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie umowy z uczestnikiem projektu (w przypadku poręczycieli pobierających rentę strukturalną decyzję administracyjną potwierdzającą, że okres pobierania renty nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy, którego są poręczycielem;
• oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań – Załącznik nr 18 do Regulaminu.

Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:
1. W przypadku gdy poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie małżonka o zgodzie na poręczenie weksla, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową – Załącznik nr 19 do Regulaminu.
2. Jeżeli poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – Załącznik nr 20 do Regulaminu.
3. Podania danych osobowych poręczycieli (imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania).

Przypominamy, iż okresy za które należy się wsparcie pomostowe podstawowe odpowiadają 6 pierwszym miesiącom funkcjonowania firmy, liczonym od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej

Uprzejmie informujemy, iż wydatki finansowane w ramach wsparcia pomostowego podstawowego mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wydatków wskazanych we wnioskach na otrzymanie wsparcia pomostowego podstawowego oraz muszą być jednakowe co miesiąc i w tych samych kwotach.


04.07.2018r. WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

W związku z trwającym etapem podpisywania umów o przyznanie dotacji, uprzejmie informujemy, iż termin składania Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostaje wydłużony do dnia 31.07.2018r.
Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego można składać w biurze projektu lub korespondencyjnie na adres: EDUFIN Sp. z o.o., ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew.


19.06.2018r. NABÓR WNIOSKÓW – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

EDUFIN Sp. z o.o. ogłasza termin na złożenie dokumentów, celem ubiegania się
o wsparcie finansowe w ramach podstawowego wsparcia pomostowego.

Dokumenty należy składać w dwóch egzemplarzach, w terminie do 4lipca br.:

  • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 w biurze projektu: ul. ul. Rynek 25 – 27, 46-100 Namysłów, lub;
  • za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres siedziby spółki), ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew – liczy się data wpływu. Na kopercie proszę zamieścić adnotację: „Dotacja na dobry początek”.

Dokumenty należy wypełnić komputerowo, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Na kserokopiach umieścić napis „potwierdzam za zgodność
z oryginałem” (data, podpis). Dokumenty muszą być wpięte w skoroszyty i powinny znajdować się w zamkniętej kopercie, która powinna zawierać dane Uczestnika projektu ubiegającego się o wsparcie.

Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej projektu:

http://edufin.eu/dokumenty-dotacja-na-dobry-poczatek/

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Daria Gruszka
Tel. 570 886 550
Eryk Kowcuń
668 492 757
e-mail: biuro@edufin.eu


07.06.2018r. ROZLICZENIE DOTACJI

W związku z zakończeniem procedury podpisywania umów oraz wypłatą zaliczek w ramach bezzwrotnych dotacji, poniżej publikujemy dokumenty związane z rozliczeniem dokonanych zakupów.

1. Oświadczenie o dokonaniu zakupów i/lub usług zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym;
2. Zestawienie towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości;
3. Deklaracja pochodzenia (tylko w przypadku zakupów rzeczy używanych).

Wraz z ww. dokumentami należy dostarczyć:
1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów finansowych (np. faktura, rachunek, umowa kupna – sprzedaży) dotyczące zakupów finansowanych w ramach dotacji;
2. Dowody zapłaty (np. potwierdzenie przelewu).

Okres na wydatkowanie środków został określony w podpisanej umowie (par. 3, ust. 1) i wynosi 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Wszelkie zmiany związane z zakupami powinny zostać zaakceptowane przez EDUFIN Sp. z o.o. i wymagają przedłożenia uzasadnionego wniosku Przedsiębiorcy, który powinien zostać złożony nie później niż w terminie 14 dni przez dniem zakończenia realizacji inwestycji. Do ww. wniosku Przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy. Następnie EDUFIN Sp. z o.o. informuje Przedsiębiorcę o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.


07.06.2018r. Podstawowa Lista Rankingowa – po odwołaniach

Podstawowa_lista_rankingowa_po_odwołaniach (plik do pobrania)


25.05.2018r. Informacja o zmianie adresu biura projektu

Informujemy, iż od dnia 28.05.2018r. zmianie ulega adres biura projektu.

Nowy adres biura projektu:

ul. Rynek 25 – 27, 46-100 Namysłów
Godziny otwarcia: 9:00-17:00
Osoby do kontaktu:
Daria Gruszka
Tel. 570 886 550
Eryk Kowcuń
668 492 757
Email: biuro@edufin.eu


23.05.2018r. Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego

Przypominamy, iż warunkiem wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego jest dostarczenie do EDUFIN Sp. z o.o. potwierdzenia wniesienia opłaty na ZUS od początku rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej do miesiąca kwietnia 2018r. włącznie. Dodatkowo proszę o przesłanie deklaracji ZUS DRA oraz RCA (jeżeli dotyczy). Potwierdzenia wpłat oraz deklaracje proszę wysłać na adres siedziby spółki, tj. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew.


07.05.2018r. Podstawowa Lista Rankingowa wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej

EDUFIN Sp. z o.o., w wyniku zakończenia w dniu 18.03.2018 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 07.05.2018 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Dotacja na dobry początek” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące o przyznaniu dotacji wraz z Kartami Oceny Wniosku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 570 886 550 lub e-mail: k.witon@edufin.eu, jak również pod numerem telefonu 537 245 510.

Podstawowa_lista_rankingowa (plik do pobrania)


23.04.2018 r. Informacja dotycząca publikacji podstawowej listy rankingowej dotyczącej wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej.

EDUFIN Sp. z o.o. informuje, iż z uwagi na trwający proces akceptacji listy rankingowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  planowy termin publikacji listy przewidywany jest na I połowę maja 2018 r.


17.04.2018 r. Nabór wniosków – przedłużone wsparcie pomostowe

EDUFIN Sp. z o.o. ogłasza termin na złożenie dokumentów, celem ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego. Dokumenty należy składać w dwóch egzemplarzach, w terminie do 30 kwietnia 2018r.:

• za pośrednictwem poczty/kuriera – liczy się data nadania do biura projektu: ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew

Dokumenty należy wypełnić komputerowo, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Na kserokopiach umieścić napis „potwierdzam za zgodność z oryginałem” (data, podpis). Dokumenty muszą być wpięte w skoroszyty i powinny znajdować się w zamkniętej kopercie, która powinna zawierać dane Uczestnika projektu ubiegającego się o wsparcie.

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – szt. 2;
2. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków – szt. 2;
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – szt. 2;
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – szt. 2;
5. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego – szt. 2.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem 570 886 550 lub 668 492 757.

Katalog kosztów, które mogą być pokryte w ramach podstawowego wsparcia pomostowego obejmuje:

• koszty ZUS, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne);
• koszty administracyjne: opłata za czynsz (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy lub w przypadku posiadania prawa własności i pod warunkiem, że lokal wykorzystywany jest wyłącznie do potrzeb prowadzenia działalności), opłaty za wynajem lub dzierżawę (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy) pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, opłata za dzierżawę maszyn i urządzeń (z wyłączeniem leasingu i wynajmu pojazdów);
• koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną, gazową, opłata za ogrzewanie energią cieplną, opłata za wodę i ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej;
• koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych: koszty przesyłek pocztowych, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, zakup znaczków pocztowych, koszty abonamentu telefonicznego i rozmów, koszt abonamentu za użytkowanie łącza internetowego;
• koszty obsługi konta bankowego (w tym koszty przelewów);
• koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmy);
• koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą;
• koszty usług prawnych;
• koszty środków czystości i innych materiałów związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
• koszty materiałów eksploatacyjnych i biurowych, tj. papieru do drukarki, tonerów, kopert, segregatorów, paliwa itp.

Uprzejmie informujemy również, iż wydatki finansowane w ramach wsparcia pomostowego przedłużonego mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wydatków wskazanych we wnioskach na otrzymanie wsparcia pomostowego przedłużonego oraz muszą być jednakowe co miesiąc i w tych samych kwotach!!!


16.04.2018 r. Podstawowa Lista Rankingowa – wsparcie pomostowe podstawowe

EDUFIN Sp. z o.o., w wyniku zakończenia w dniu 26.01.2018 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 16.04.2018 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Dotacja na dobry początek” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

LISTA RANKINGOWA (plik do pobrania)

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące o przyznaniu wsparcia pomostowego.

Jednocześnie, celem sporządzenia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego prosimy o niezwłoczne dostarczenie do siedziby spółki, tj. ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew lub biura projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 48 niżej wymienionych dokumentów. Po ich dostarczeniu zostanie sporządzona Umowa wraz z załącznikami. Następnie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie wizyty (wraz z poręczycielami) w biurze projektu, celem podpisania Umowy i wniesienia zabezpieczenia.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 570 886 550 lub e-mail: biuro@edufin.eu z Koordynatorem projektu – Panią Katarzyną Witoń lub w przypadku nieobecności z Panem Erykiem Kowcuń pod numerem telefonu 668 492 757.

Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy:
1. W przypadku gdy Uczestnik projektu pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową – Załącznik nr 19 do Regulaminu;
2. Jeżeli Uczestnik projektu nie pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – Załącznik nr 20 do Regulaminu;
3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – Załącznik nr 7a i 7 b do Regulaminu (dwie wersje w zależności od statusu zarejestrowanej działalności gospodarczej);
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
5. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz o nie byciu dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej – Załącznik nr 18 do Regulaminu.

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia zabezpieczenia:

W przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy:
• zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych ze stosunku pracy w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie umowy z uczestnikiem projektu (od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.);
• zaświadczenie o rodzaju umowy zawartej z pracodawcą (na czas nieokreślony lub określony – w tym przypadku należy określić czas trwania tej umowy);
• oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań – Załącznik nr 18 do Regulaminu.

W przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą:
• zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2017 roku albo kopię deklaracji na podatek dochodowy za 2017 rok wraz dowodem złożenia tej deklaracji w urzędzie skarbowym;
• pisemne oświadczenie poręczyciela o wysokości dochodu osiągniętego w okresie od 01.01.2018 roku do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zawarcie umowy z uczestnikiem projektu (do końca miesiąca marca 2018 r.);
• zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż 2 miesiące przed zawarciem umowyz uczestnikiem projektu;
• oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań – Załącznik nr 18 do Regulaminu.

W przypadku poręczycieli pobierających emeryturę/rente strukturalną:
• decyzje administracyjne o przyznaniu emerytury/renty strukturalnej oraz dowody potwierdzające otrzymanie emerytury/renty strukturalnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie umowy z uczestnikiem projektu (w przypadku poręczycieli pobierających rentę strukturalną decyzję administracyjną potwierdzającą, że okres pobierania renty nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy, którego są poręczycielem;
• oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań – Załącznik nr 18 do Regulaminu.

Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:
1. W przypadku gdy poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie małżonka o zgodzie na poręczenie weksla, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową – Załącznik nr 19 do Regulaminu.
2. Jeżeli poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – Załącznik nr 20 do Regulaminu.
3. Podania danych osobowych poręczycieli (imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania).

Przypominamy, iż okresy za które należy się wsparcie pomostowe podstawowe odpowiadają 6 pierwszym miesiącom funkcjonowania firmy, liczonym od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej

Uprzejmie informujemy, iż wydatki finansowane w ramach wsparcia pomostowego podstawowego mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wydatków wskazanych we wnioskach na otrzymanie wsparcia pomostowego podstawowego oraz muszą być jednakowe co miesiąc i w tych samych kwotach


23.03.2018r. Informacja dla uczestników w sprawie publikacji podstawowej listy rankingowej – przyznanie dotacji

Uczestników projektu, którzy złożyli Wnioski o przyznanie dotacji uprzejmie informujemy, iż w dniu 18.03.2018r. zakończyła pracę Komisja Oceny Wniosków. Publikacja wyników w postaci Podstawowej Listy Rankingowej nastąpi w chwili akceptacji Protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Protokół wraz z Podstawową Listą Rankingową zostanie przekazany w dniu 30.03.2018r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Następnie osoby rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego w postaci bezzwrotnej dotacji zostaną zobligowane do założenia działalności gospodarczych i dostarczenia stosownych dokumentów do biura projektu (w tym m.in. dokumentów dotyczących poręczycieli). Po otrzymaniu wszystkich, kompletnych dokumentów nastąpi podpisanie umowy oraz przelew środków finansowych w wysokości 80% wnioskowanego wsparcia finansowego. Przewidywany termin publikacji listy, założenia działalności gospodarczej, podpisania umów oraz wypłaty środków to miesiąc kwiecień 2018r.


23.03.2018r. INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W SPRAWIE PUBLIKACJI LISTY RANKINGOWEJ DOTYCZĄCEJ PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Przewidywany termin publikacji listy – początek kwietnia 2018r.


07.03.2018r. INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – BIZNESPLANÓW

Termin Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (Biznesplanów) zostaje przesunięty na 15.03.2018r. do 18.03.2018r. Wyniki prac komisji zostaną opublikowane po zatwierdzeniu Podstawowej listy rankingowej na stronie projektodawcy.


19.02.2018r. INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W SPRAWIE PUBLIKACJI LISTY RANKINGOWEJ DOTYCZĄCEJ PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Uczestników projektu, którzy złożyli Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.01.2018r. zakończyła pracę Komisja Oceny Wniosków. Publikacja wyników w postaci Podstawowej Listy Rankingowej nastąpi w chwili akceptacji Protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Protokół wraz z Podstawową Listą Rankingową został przekazany w dniu 08.02.2018r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Następnie osoby rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego zostaną zobligowane do złożenia stosownych dokumentów do biura projektu. Po otrzymaniu wszystkich, kompletnych dokumentów nastąpi podpisanie umowy oraz przelew środków finansowych. Przewidywany termin publikacji listy – połowa marca 2018r.


15.02.2018r. INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – BIZNESPLANÓW

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (Biznesplanów) planowane jest w dniach 08.03.2018r. do 11.03.2018r. Wyniki prac komisji zostaną opublikowane po zatwierdzeniu Podstawowej listy rankingowej na stronie projektodawcy.


12.02.2018r. INFORMACJA O PRZERWIE W PRACY BIURA PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, iż z powodu zwolnienia chorobowego Koordynatora projektu biuro projektu będzie nieczynne do dnia 17.03.2018r. Za utrudnienia przepraszamy. W przypadku konieczności kontaktu prosimy dzwonić pod numer telefonu 668 492 757


23.01.2018r. WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI

W związku z przerwą pracy biura projektu spowodowaną chorobą Koordynatora, uprzejmie informujemy, iż termin składania Wniosków o przyznanie dotacji zostaje wydłużony do dnia 31.01.2018r.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać również korespondencyjnie na adres: EDUFIN Sp. z o.o., ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew. Za utrudnienia przepraszamy.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 668 492 757

 


22.01.2018r. WYDŁUŻENIE TERMINU POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Wydłużenie terminów posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 22.01.2018r.-26.01.2018r.


22.01.2018r. INFORMACJA O PRZERWIE W PRACY BIURA PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, iż z powodu zwolnienia chorobowego Koordynatora projektu biuro projektu będzie nieczynne do dnia 11.02.2018r. Za utrudnienia przepraszamy. W przypadku konieczności kontaktu prosimy dzwonić pod numer telefonu 668 492 757


11.01.2018 r.

Posiedzenie Oceny Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 19.01.2018r. do 20.01.2018r.


08.01.2018 r. Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie dotacji

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami zostanie uruchomiony z dniem 10.01.2018 r. od godz. 9.00 i potrwa do 26.01.2018 r. do godz.16.00.

W tym czasie uczestnicy projektu mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie dotacji wraz załącznikami.

Do Wniosku o dotację (zał. 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) załącza się:

– Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zał. 2),
– Harmonogram rzeczowo – finansowy (zał. 3),
– zaświadczenie i ukończeniu części szkoleniowo-doradczej (do obioru w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 48),
– Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
– kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu (jeśli dotyczy).

Powyższe dokumenty tworzą komplet, składamy dwa komplety. Każdy z nich numerujemy numeracją ciągłą: wniosek 1-2, biznes plan 3 – …., parafujemy oraz składamy podpisy na końcu wniosku i załączników.

Kopie potwierdzamy zapisem „za zgodność z oryginałem” + data i podpis.

Wnioski proszę składać wpięte w dwóch osobnych skoroszytach (nie bindować, zgrzewać, itp.).

Prosimy, aby Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami został złożony w zaklejonej kopercie z opisem ”Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami. Projekt: Dotacja na dobry początek” i podaniem imienia i nazwiska Uczestnika Projektu.

Dokumenty można złożyć osobiście lub pocztą zwykłą do biura projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 48 (decyduje data wpływu do biura).

Na prośbę Uczestnika Projektu może zostać wydane pisemne potwierdzenie dostarczenia wniosku.

Wnioski złożone po terminie nie podlegają ocenie.


12.12.2017 NABÓR WNIOSKÓW – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

EDUFIN SP. z o.o. ogłasza termin na złożenie dokumentów, celem ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach podstawowego wsparcia pomostowego.

Dokumenty należy składać w dwóch egzemplarzach, w terminie do 29 grudnia br.:

• osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30 w biurze projektu: ul. Ozimska 48, 45-368 Opole) lub;
• za pośrednictwem poczty/kuriera (na adres biura projektu) – liczy się data wpływu do biura projektu: Biuro projektu pn.: „Dotacja na dobry początek”
ul. Ozimska 48, 45-368 Opole

Dokumenty należy wypełnić komputerowo, następnie parafować na każdej ze stron oraz podpisać. Na kserokopiach umieścić napis „potwierdzam za zgodność z oryginałem” (data, podpis). Dokumenty muszą być wpięte w skoroszyty i powinny znajdować się w zamkniętej kopercie, która powinna zawierać dane Uczestnika projektu ubiegającego się o wsparcie.

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – szt. 2;
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – szt. 2;
3. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego – szt. 2.
4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – szt. 2.
5. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów – szt. 2.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z biurem projektu.

Katalog kosztów, które mogą być pokryte w ramach podstawowego wsparcia pomostowego obejmuje:
• koszty ZUS, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne);
• koszty administracyjne: opłata za czynsz (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy lub w przypadku posiadania prawa własności i pod warunkiem, że lokal wykorzystywany jest wyłącznie do potrzeb prowadzenia działalności), opłaty za wynajem lub dzierżawę (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy) pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, opłata za dzierżawę maszyn i urządzeń (z wyłączeniem leasingu i wynajmu pojazdów);
• koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną, gazową, opłata za ogrzewanie energią cieplną, opłata za wodę i ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej;
• koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych: koszty przesyłek pocztowych, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, zakup znaczków pocztowych, koszty abonamentu telefonicznego i rozmów, koszt abonamentu za użytkowanie łącza internetowego;
• koszty obsługi konta bankowego (w tym koszty przelewów);
• koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmy);
• koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą;
• koszty usług prawnych;
• koszty środków czystości i innych materiałów związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
• koszty materiałów eksploatacyjnych i biurowych, tj. papieru do drukarki, tonerów, kopert, segregatorów, paliwa itp.


07.12.2017 ROZLICZENIE DOTACJI

W związku z zakończeniem procedury podpisywania umów oraz wypłatą zaliczek w ramach bezzwrotnych dotacji, poniżej publikujemy dokumenty związane z rozliczeniem dokonanych zakupów.

1. Oświadczenie o dokonaniu zakupów i/lub usług zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym;
2. Zestawienie towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości;
3. Deklaracja pochodzenia (tylko w przypadku zakupów rzeczy używanych).

Wraz z ww. dokumentami należy dostarczyć:
1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów finansowych (np. faktura, rachunek, umowa kupna – sprzedaży) dotyczące zakupów finansowanych w ramach dotacji;
2. Dowody zapłaty (np. potwierdzenie przelewu).

Okres na wydatkowanie środków został określony w podpisanej umowie (par. 3, ust. 1) i wynosi 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Wszelkie zmiany związane z zakupami powinny zostać zaakceptowane przez EDUFIN Sp. z o.o. i wymagają przedłożenia uzasadnionego wniosku Przedsiębiorcy, który powinien zostać złożony nie później niż w terminie 14 dni przez dniem zakończenia realizacji inwestycji. Do ww. wniosku Przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy. Następnie EDUFIN Sp. z o.o. informuje Przedsiębiorcę o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.


05.12.2017 Podstawowa Lista Rankingowa – po odwołaniach

Podstawowa Lista Rankingowa


20.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21.11.2017r. – 28.11.2017r. Biuro Projektu będzie nieczynne z powodu urlopu pracownika. W tych dniach w pilnych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 668 492 757


14.11.2017r. Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym:

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA


13.11.2017 Podstawowa Lista Rankingowa

EDUFIN Sp. z o.o., w wyniku zakończenia w dniu 27.09.2017 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 13.11.2017 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Dotacja na dobry początek” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące o przyznaniu dotacji wraz z Kartami Oceny Wniosku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 570 886 550 lub e-mail: k.witon@edufin.eu

Podstawowa lista rankingowa


7.11.2017r. Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym:

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA


12.10.2017 Informacja dla uczestników w sprawie publikacji podstawowej listy rankingowej

Uczestników projektu, którzy złożyli Wnioski o przyznanie dotacji uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.09.2017 r. zakończyła pracę Komisja Oceny Wniosków. Publikacja wyników w postaci Podstawowej Listy Rankingowej nastąpi w chwili akceptacji Protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Protokół wraz z Podstawową Listą Rankingową został przekazany w dniu 12.10.2017r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Następnie osoby rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego w postaci bezzwrotnej dotacji zostaną zobligowane do założenia działalności gospodarczych i dostarczenia stosownych dokumentów do biura projektu (w tym m.in. dokumentów dotyczących poręczycieli). Po otrzymaniu wszystkich, kompletnych dokumentów nastąpi podpisanie umowy oraz przelew środków finansowych w wysokości 80% wnioskowanego wsparcia finansowego. Przewidywany termin publikacji listy, założenia działalności gospodarczej, podpisania umów oraz wypłaty środków to miesiąc listopad 2017 r.


09.10.2017

Rekrutacja do II edycji projektu została wydłużona do 23 października 2017r.


22.09.2017

Wydłużenie terminów posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 23.09.2017-27.09.2017


18.09.2017

Posiedzenie Oceny Wniosków w dniach 19.09.2017r. do 22.09.2017r.


21.08.2017 r.   Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie dotacji

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami zostanie uruchomiony z dniem 23.08.2017 r. od godz. 9.00 i potrwa do 08.09.2017 r. do godz.16.00.

W tym czasie uczestnicy projektu mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie dotacji wraz załącznikami.

Do Wniosku o dotację (zał. 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) załącza się:

– Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zał. 2),
– Harmonogram rzeczowo – finansowy (zał. 3),
– zaświadczenie i ukończeniu części szkoleniowo-doradczej (do obioru w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 48),
– kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu (jeśli dotyczy).

Powyższe dokumenty tworzą komplet, składamy dwa komplety. Każdy z nich numerujemy numeracją ciągłą: wniosek 1-2, biznes plan 3 – …., parafujemy oraz składamy podpisy na końcu wniosku i załączników.

Kopie potwierdzamy zapisem „za zgodność z oryginałem” + data i podpis.

Wnioski proszę składać wpięte w dwóch osobnych skoroszytach (nie bindować, zgrzewać, itp.).

Prosimy, aby Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami został złożony w zaklejonej kopercie z opisem ”Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami. Projekt: Dotacja na dobry początek” i podaniem imienia i nazwiska Uczestnika Projektu.

Dokumenty można złożyć osobiście lub pocztą zwykłą do biura projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 48 (decyduje data wpływu do biura).

Na prośbę Uczestnika Projektu może zostać wydane pisemne potwierdzenie dostarczenia wniosku.

Wnioski złożone po terminie nie podlegają ocenie.


 

23.06.2017 r. Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do II edycji projektu rozpocznie się od 05.07.2017r. i potrwa do 30.09.2017r.


 

22.06.2017r. Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym:

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

 


14.06.2017r. Wstępna Lista rankingowa:

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

 


12.6.2017r. Komisja oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych

 


Rekrutacja wydłużona do dnia 22.05.2017r.

 


26 kwiecień 2016- Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego punktu na Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Prudniku

Targi_PUP_2017

————————————————————————————————————————————

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja rozpocznie się od 03.04.2017r. i potrwa do 15.05.2017r.