20.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21.11.2017r. – 28.11.2017r. Biuro Projektu będzie nieczynne z powodu urlopu pracownika. W tych dniach w pilnych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 668 492 757

14.11.2017r. Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym:

13.11.2017 Podstawowa Lista Rankingowa

EDUFIN Sp. z o.o., w wyniku zakończenia w dniu 27.09.2017 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 13.11.2017 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Dotacja na dobry początek” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące o przyznaniu dotacji wraz z Kartami Oceny Wniosku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt z biurem projektu, pod numerem telefonu 570 886 550 lub e-mail: k.witon@edufin.eu

Podstawowa lista rankingowa

 

7.11.2017r. Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym:

 

12.10.2017 Informacja dla uczestników w sprawie publikacji podstawowej listy rankingowej

Uczestników projektu, którzy złożyli Wnioski o przyznanie dotacji uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.09.2017 r. zakończyła pracę Komisja Oceny Wniosków. Publikacja wyników w postaci Podstawowej Listy Rankingowej nastąpi w chwili akceptacji Protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Protokół wraz z Podstawową Listą Rankingową został przekazany w dniu 12.10.2017r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Następnie osoby rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego w postaci bezzwrotnej dotacji zostaną zobligowane do założenia działalności gospodarczych i dostarczenia stosownych dokumentów do biura projektu (w tym m.in. dokumentów dotyczących poręczycieli). Po otrzymaniu wszystkich, kompletnych dokumentów nastąpi podpisanie umowy oraz przelew środków finansowych w wysokości 80% wnioskowanego wsparcia finansowego. Przewidywany termin publikacji listy, założenia działalności gospodarczej, podpisania umów oraz wypłaty środków to miesiąc listopad 2017 r.

09.10.2017

Rekrutacja do II edycji projektu została wydłużona do 23 października 2017r.

22.09.2017

Wydłużenie terminów posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 23.09.2017-27.09.2017

18.09.2017

Posiedzenie Oceny Wniosków w dniach 19.09.2017r. do 22.09.2017r.

21.08.2017 r.   Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie dotacji

Informujemy Państwa, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami zostanie uruchomiony z dniem 23.08.2017 r. od godz. 9.00 i potrwa do 08.09.2017 r. do godz.16.00.

W tym czasie uczestnicy projektu mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie dotacji wraz załącznikami.

Do Wniosku o dotację (zał. 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) załącza się:

– Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (zał. 2),
– Harmonogram rzeczowo – finansowy (zał. 3),
– zaświadczenie i ukończeniu części szkoleniowo-doradczej (do obioru w biurze projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 48),
– kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu (jeśli dotyczy).

Powyższe dokumenty tworzą komplet, składamy dwa komplety. Każdy z nich numerujemy numeracją ciągłą: wniosek 1-2, biznes plan 3 – …., parafujemy oraz składamy podpisy na końcu wniosku i załączników.

Kopie potwierdzamy zapisem „za zgodność z oryginałem” + data i podpis.

Wnioski proszę składać wpięte w dwóch osobnych skoroszytach (nie bindować, zgrzewać, itp.).

Prosimy, aby Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami został złożony w zaklejonej kopercie z opisem ”Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami. Projekt: Dotacja na dobry początek” i podaniem imienia i nazwiska Uczestnika Projektu.

Dokumenty można złożyć osobiście lub pocztą zwykłą do biura projektu w Opolu przy ul. Ozimskiej 48 (decyduje data wpływu do biura).

Na prośbę Uczestnika Projektu może zostać wydane pisemne potwierdzenie dostarczenia wniosku.

Wnioski złożone po terminie nie podlegają ocenie.


 

23.06.2017 r. Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do II edycji projektu rozpocznie się od 05.07.2017r. i potrwa do 30.09.2017r.


 

22.06.2017r. Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym:

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

 


14.06.2017r. Wstępna Lista rankingowa:

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

 


12.6.2017r. Komisja oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych

 


Rekrutacja wydłużona do dnia 22.05.2017r.

 


26 kwiecień 2016- Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego punktu na Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Prudniku

Targi_PUP_2017

————————————————————————————————————————————

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja rozpocznie się od 03.04.2017r. i potrwa do 15.05.2017r.