16.10.2017r.

Szanowne Panie,

Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego finansowego w projekcie. Osoby zakwalifikowane ostatecznie do otrzymania dofinansowania zostaną wkrótce poinformowane elektronicznie i/lub telefonicznie o kolejnych krokach związanych z rejestracją działalności i przygotowaniem dokumentów niezbędnych w celu podpisania umów o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu.

Serdecznie gratulujemy!

Do pobrania:

Ostateczna lista rankingowa_LAKP

 

 

06.10.2017r.

Wyniki naboru wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na założenie działalności gospodarczej

Szanowne Panie,

Zakończyliśmy ocenę wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej w projekcie „Lubelska Akademia Kobiet Przedsiębiorczych”.

W dniach 29.09.2017 – 01.10.2017 r. Komisja Oceny Wniosków oceniła wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego, złożone przez 52 Uczestniczki Projektu.

Do dalszego etapu realizacji projektu zakwalifikowanych zostanie 44Uczestników Projektu, którzy są rekomendowani przez KOW do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.

Poniżej zamieszczamy listę zakwalifikowanych wniosków, listę rezerwową oraz listę wniosków odrzuconych. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy pomyślnie przeszli ten etap realizacji projektu.

Do pobrania:

Wstępna lista rankingowa

 

13.09.2017r.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem wsparcia szkoleniowo – doradczego, EDUFIN Sp. z o.o. zaprasza Uczestniczki Projektu do składania WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wraz z załącznikami oraz WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO wraz z załącznikami, w celu sfinansowania wydatków umożliwiających rozpoczęciei funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
DOKUMENTY można składać w Biurze Projektu ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin w godzinach: 9.00-14.00 od 14.09.2017 r. do 25.09.2017 r.

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w zamkniętej kopercie oznaczonej Numerem Identyfikacyjnym Kandydata lub imieniem i nazwiskiem Uczestnika Projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia, o jakie się ubiega.

W przypadku osobistego złożenia DOKUMENTÓW Uczestniczki Projektu otrzymają potwierdzenie złożenia zawierające datę i godzinę wpływu oraz numer ewidencyjny. W przypadku DOKUMENTÓW złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu do Biura Projektu. Potwierdzeniem wpływu biznesplanu będzie przesłanie potwierdzenia wraz z podaniem numeru wniosku, datą i godziną wpływu.

Obowiązujące wzory dokumentów wraz z aktualnymi załącznikami są dostępne na stronie internetowej Projektu w zakładce „Dokumenty” .

Wymagania formalne odnośnie przygotowania BIZNESPLANU:
– biznesplan wraz z załącznikami należy przygotować w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia lub dwa oryginały),
– komplet dokumentów powinien być trwale spięty,
– wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”,
– dokumenty powinny być wypełnione komputerowo/ pismem maszynowym, w języku polskim,
– oryginały dokumentów powinny być podpisane czytelnie przez Uczestniczki Projektu,
– oryginały dokumentów powinny być parafowane na każdej stronie,
– za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu,
– kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
– do biznesplanu powinny być dołączone wszystkie wymagane załączniki w dwóch egzemplarzach,
– biznesplan ma być zgodny z obowiązującym wzorem,
– biznesplan nie może zawierać kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne).

Wymagane DOKUMENTY, jakie należy złożyć w okresie trwania naboru w celu ubiegania się o wsparcie finansowe inwestycyjne oraz pomostowe finansowe:

1. WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
– Biznesplan wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia;
– Potwierdzony za zgodność z oryginałem CERTYFIKAT ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego lub inny dokument potwierdzający, ze Wnioskodawca posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej;
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.;
– Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych.

2. WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
– Kopie zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestniczki Projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (jeśli dotyczy),
– Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających (jeśli dotyczy)
– Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających (jeśli dotyczy)
– Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych
– Szacunkowe zestawienie wydatków, na które będzie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe

Uczestniczki Projektu mogą do BIZNESPLANU dołączyć dodatkowe załączniki ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia, tj.:
– Dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie
– Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/ prowadzona będzie działalność gospodarcza,
– Kosztorys robót budowlanych, opis techniczny,
– Inne dokumenty, o ile wymaga tego specyfika realizacji danego projektu (pozwolenia, zgody)

 


 

04.07.2017r. Lista rankingowa po I etapie rekrutacji:

LISTA RANKINGOWA PO I ETAPIE REKRUTACJI

10.07.2017r. Lista rankingowa po I i II etapie rekrutacji:

LISTA RANKINGOWA PO I i II ETAPIE REKRUTACJI

18.07.2017r. Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


 

REKRUTACJA:

Rekrutacja do projektu prowadzone jest w okresie 10.03.2017r. – 30.04.2017r.

Rekrutacja do projektu wydłużona do 30.06.2017r.