13.09.2017r.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem wsparcia szkoleniowo – doradczego, EDUFIN Sp. z o.o. zaprasza Uczestniczki Projektu do składania WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wraz z załącznikami oraz WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO wraz z załącznikami, w celu sfinansowania wydatków umożliwiających rozpoczęciei funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
DOKUMENTY można składać w Biurze Projektu ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin w godzinach: 9.00-14.00 od 14.09.2017 r. do 25.09.2017 r.

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w zamkniętej kopercie oznaczonej Numerem Identyfikacyjnym Kandydata lub imieniem i nazwiskiem Uczestnika Projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia, o jakie się ubiega.

W przypadku osobistego złożenia DOKUMENTÓW Uczestniczki Projektu otrzymają potwierdzenie złożenia zawierające datę i godzinę wpływu oraz numer ewidencyjny. W przypadku DOKUMENTÓW złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu do Biura Projektu. Potwierdzeniem wpływu biznesplanu będzie przesłanie potwierdzenia wraz z podaniem numeru wniosku, datą i godziną wpływu.

Obowiązujące wzory dokumentów wraz z aktualnymi załącznikami są dostępne na stronie internetowej Projektu w zakładce „Dokumenty” .

Wymagania formalne odnośnie przygotowania BIZNESPLANU:
– biznesplan wraz z załącznikami należy przygotować w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia lub dwa oryginały),
– komplet dokumentów powinien być trwale spięty,
– wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”,
– dokumenty powinny być wypełnione komputerowo/ pismem maszynowym, w języku polskim,
– oryginały dokumentów powinny być podpisane czytelnie przez Uczestniczki Projektu,
– oryginały dokumentów powinny być parafowane na każdej stronie,
– za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu,
– kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
– do biznesplanu powinny być dołączone wszystkie wymagane załączniki w dwóch egzemplarzach,
– biznesplan ma być zgodny z obowiązującym wzorem,
– biznesplan nie może zawierać kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne).

Wymagane DOKUMENTY, jakie należy złożyć w okresie trwania naboru w celu ubiegania się o wsparcie finansowe inwestycyjne oraz pomostowe finansowe:

1. WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
– Biznesplan wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia;
– Potwierdzony za zgodność z oryginałem CERTYFIKAT ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego lub inny dokument potwierdzający, ze Wnioskodawca posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej;
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.;
– Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych.

2. WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
– Kopie zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestniczki Projektu przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (jeśli dotyczy),
– Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających (jeśli dotyczy)
– Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających (jeśli dotyczy)
– Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych
– Szacunkowe zestawienie wydatków, na które będzie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe

Uczestniczki Projektu mogą do BIZNESPLANU dołączyć dodatkowe załączniki ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia, tj.:
– Dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie
– Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/ prowadzona będzie działalność gospodarcza,
– Kosztorys robót budowlanych, opis techniczny,
– Inne dokumenty, o ile wymaga tego specyfika realizacji danego projektu (pozwolenia, zgody)

 


 

04.07.2017r. Lista rankingowa po I etapie rekrutacji:

LISTA RANKINGOWA PO I ETAPIE REKRUTACJI

10.07.2017r. Lista rankingowa po I i II etapie rekrutacji:

LISTA RANKINGOWA PO I i II ETAPIE REKRUTACJI

18.07.2017r. Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


 

REKRUTACJA:

Rekrutacja do projektu prowadzone jest w okresie 10.03.2017r. – 30.04.2017r.

Rekrutacja do projektu wydłużona do 30.06.2017r.