Podsumowanie projektu

W projekcie pn.: „Przełam bariery do własnej kariery!” udział wzięło 60 osób. W ramach przeprowadzono indywidualne poradnictwo psychologiczne. Zajęcia zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb. Celem zajęć było: utrzymanie motywacji na poziomie pozwalającym na aktywne uczestniczenie w kreowaniu ścieżki zawodowej. Wsparcie to pozwoliło również na eliminowanie pojawiających się trudności oraz szukanie rozwiązań w sytuacjach trudnych. Zakres spotkań organizowany był każdorazowo wg. potrzeb UP, albo przez niego zgłaszanych albo z inicjatywy psychologa, bądź zespołu.
Celem spotkań z coachem było nabycie umiejętności społecznych umożliwiających wprowadzenie pozytywnych zmian w życiu UP i podniesienie skuteczności w funkcjonowaniu w społeczeństwie, nabycie umiejętności budowania relacji z innymi ludźmi, nabycie umiejętności wyrażania konstruktywnej krytyki oraz wyrażania złości. Spotkania podzielone zostały na sesje tj.: wypowiedzi, zachowania, mowa ciała, kontrola emocji wygląd, asertywność, stres.
Zorganizowano także spotkania z Poradnictwa zawodowego. Celem spotkań była identyfikacja stopnia oddalenia od RP, potrzeb UP, zdiagnozowanie ich indywidualnych możliwości, predyspozycji w celu określenia indywidualnej ścieżki zawodowej, dostosowanie rodzaju wsparcia zwiększającego szanse na podjęcie zatrudnienia. Projekt przewidywał zajęcia z pośrednictwa pracy. Celem spotkań było: przygotowanie UP do wejścia na RP. W zakres spotkań wchodziła: -analiza opinii doradcy zawodowego i psychologa -przygotowanie portfolio UP -dobór ofert pracy -wyszukiwanie pracodawców -skierowanie do zatrudnienia.
W ramach projektu zorganizowano także szkolenia: kadry i płace wraz z obsługą komputera (5 osób), przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat B. (20 osób), prawo jazdy kat. C (4 osoby), prawo jady kat. B+E (1 osoba), obsługa wózka widłowego (8 osób). Ponadto w ramach zadania 40 UP zostało skierowanych na staże zawodowe. Staże pozwoliły zdobyć doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności na stanowisku pracy, zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia zawodowego lub doświadczenia zawodowego, co wzmocniło efektywność wsparcia i zwiększyło atrakcyjność na RP.
Zorganizowano także spotkania z brokerem edukacyjnym. Na postawie badań własnych określono ilość osób zainteresowanych doradztwem edukacyjnym. Celem spotkań było: pomoc przy planowaniu indywidualnych ścieżek rozwoju pod kątem możliwości rynku edukacyjnego, udzielenie pomocy w doborze kierunku, rodzaju i poziomu szkolenia, z uwzględnieniem oczekiwań, możliwości oraz aktualnych potrzeb rynku pracy, przedstawianie wybranych ofert UP.
Ponadto utworzono Międzypokoleniowy Klub Wolontariusza (MKW). Celem spotkań było nabycie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin funkcjonowania społecznego, poprawa relacji interpersonalnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z pozostałymi mieszkańcami gminy, inicjatyw oddolne. Utworzono także Punkt informacji Społecznej (PIS). Celem spotkań było: poszerzenie świadomości społecznej przez udzielanie bezpłatnych porad, wskazywanie możliwości rozwiązań problemów oraz uzyskania informacji o prawach i usługach publicznych w zakresie następujących tematów: rodzina, praca, uzależnienia. Działania polegały na przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społ., zaradności, samodzielności i aktywności społ. poprzez finansowanie dostępu do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej.


Grupa 3 zakończyła już zajęcia z psychologiem i coachem w ramach warsztatów kształtujących umiejętności osobiste i społeczne oraz zajęcia z poradnictwa zawodowego.

Od dnia 21 grudnia 2017 r. 8 uczestników projektu rozpoczęło kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego.

W grudniu odbywały się także zajęcia z animatorem i spotkania z radcą prawnym. W sumie 24 uczestników projektu skorzystało z bezpłatnych porad prawnych udzielanych w ramach powstałego Punktu Informacji Społecznej.


Na stażach zawodowych w chwili obecnej (na dzień 15.12.17 r.) przebywa 8 kolejnych uczestników projektu.


Z początkiem grudnia kolejna (3 grupa uczestników projektu) rozpoczęła zajęcia grupowe w ramach warsztatów kształtujących umiejętności osobiste i społeczne oraz zajęcia z poradnictwa zawodowego.


We wrześniu kolejni uczestnicy projektu rozpoczęli szkolenia zawodowe m.in. kurs przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat. B oraz kurs prawa jazdy kat. C.


Od dnia 1 sierpnia 2017 r. 13 Uczestników Projektu rozpoczęło staże zawodowe. Dzięki stażom osoby te zdobędą doświadczenie zawodowe, nabędą nowe praktyczne umiejętności oraz zwiększy się ich atrakcyjność na rynku pracy.


 

Informujemy, że pierwsza grupa uczestników projektu zakończyła wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego, warsztatów kształtujących umiejętności osobiste i społeczne oraz zajęcia indywidualne z psychologiem. Aktualnie osoby z pierwszej grupy rozpoczęły szkolenia zawodowe: kurs „Kadry i płace wraz z obsługą komputera” oraz „Przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat B.”

Druga grupa uczestników projektu zakończyła zajęcia grupowe oraz indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego. Osoby te są w trakcie zajęć indywidualnych z psychologiem oraz odbędą warsztaty kształtujące umiejętności osobiste i społeczne w dniach 6,7,10,11 lipca 2017.


 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja ciągła w okresie 02.2017r. – 31.07.2017r.