27.10.2018r. Zakończyło się szkolenie z zakresu Nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego. Nauczyciel nabył kompetencje na potwierdzenie czego otrzymał zaświadczenie ukończenia szkolenia.

22.10.2018r. Zakończyły się zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – logopedia.

08.09.2018r. Rozpoczęło się szkolenie z zakresu Nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego dla jednego nauczyciela biorącego udział w projekcie.

24.08.2018r. Zakończyło się szkolenie Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny Krok po kroku… . Nauczyciele biorący udział w szkoleniu uzyskali kompetencje na potwierdzenie czego otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia.

21.08.2018r. Grupa 4 nauczycieli rozpoczęła szkolenie z zakresu Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny krok po kroku… .

28.06.2018r. Zakończyły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla I grupy i chemii.

27.06.2018r. Zakończyły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla I grupy.

22.05.2018r.Zakończyły się zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –korekcyjno-kompensacyjne.

21.05.2018r.Zakończyły się zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –Terapia pedagogiczna.

29.03.2018r. Grupa 15 – uczniów zakończyła zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii.

10.01.2018r. Druga grupa 15 – uczniów rozpoczęła zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego.

09.01.2018r. Kolejna grupa 15 – uczniów rozpoczęła zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

09.01.2018r.Rozpoczęły się zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia z logopedii rozpoczęło dwóch uczniów.

09.01.2018r. Rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii.

15.12.2017r. Zakończyło się szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć metodą eksperymentu. Nauczyciele uzyskali kompetencje na potwierdzenie czego otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia.

12.12.2017r.Rozpoczęło się szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć metodą eksperymentu dla 4 nauczycieli biorących udział w projekcie.

06.10.2017r. Rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii.

21.09.2017r.Grupa 8 nauczycieli biorących udział w projekcie, odbyło Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności wykorzystania tablicy multimedialnej w edukacji.

06.09.2017r.Rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego.

06.09.2017r.Rozpoczęły się zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne rozpoczęło trzech uczniów, zajęcia z terapii pedagogicznej dwóch uczniów Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Pleszewie. Zajęcia te mają na celu zmniejszyć trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

05.09.2017r.Rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i chemii.

30.08.2017r. Grupa9 nauczycieli biorących udział w projekcie, odbyło Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności wykorzystania tablicy multimedialnej w edukacji.

28.08.2017r. Uczestnicy projektu -uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Pleszewie rozpoczynają grupowe i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Uczniowie zapoznani zostaną z ofertą możliwych do wykonania w przyszłości zawodów, poznają ich specyfikę oraz będą mieli okazję do ustalenia swoich preferencji zawodowych. Zajęcia te przyczynią się do odpowiedzialnego podejmowania decyzji i przygotują uczniów do samodzielnego poszukiwania pracy. Zajęcia będą się odbywać grupowo: 6 grup 15osobowych- 5 godz./grupa i indywidualnie – 10 godz./osobę. Zajęcia organizowane poza lekcjami w formie warsztatów, porad i konsultacji. Efektem będzie opracowanie planu rozwoju ścieżki edukacyjno-zawodowej indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

30.06.2017r. zakończono realizację zadania 1 Doposażenie pracowni przedmiotowych w Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Pleszewie. Celem zadania było doposażenie pracowni w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w środki trwałe i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w tym: mikroskop z podłączeniem do komputera, okulary ochronne, lornetka, waga laboratoryjna, preparaty mikroskopowe(tkanki roślin, tkanki zwierzęce), przewodniki roślin i zwierząt, proste klucze do oznaczania roślin, model szkieletu człowieka, zlewki różnej wielkości, taśma miernicza, rurki szklane, probówki ze statywem, pipety Pasteura-500 sztuk, termometr laboratoryjny, pęseta, tace laboratoryjne, butla do wody destylowanej, butelki do roztworów, stojak do próbek, szkiełka laboratoryjne podstawowe – 50 sztuk, nakrywkowe- 100 sztuk, lejek, łyżka laboratoryjna, tablice chemiczne, układ okresowy, tabele rozpuszczalności, kompas, atlas, mapy ścienne świata, europy, Ameryki, Afryki, Australii, Arktyki i Antarktyki, Polski, zestaw matematycznych gier dydaktycznych i logicznych, bryły geometryczne, siatki brył i figur geometrycznych, przybory tablicowe, tablica interaktywna, laptopy z oprogramowaniem. Dzięki zakupionemu sprzętowi (tablica interaktywna) umożliwione będzie wdrożenie w szerokim zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej podczas zajęć lekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów mat.-przyrod. i j. obcego.