22.05.2020 r.

Dokumenty dot. przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

W związku z akceptacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wzorów dokumentów dotyczących przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości informujemy, że w/w dokumenty są dostępne w zakładce Dokumenty

Ponadto informujemy, że biznesplany będzie można składać po umieszczeniu ogłoszenia o terminie składania biznesplanów.


20.04.2020 r.

Ostateczna lista rankingowa

W związku z zakończonym etapem odwoławczym poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Z pracy do pracy” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr RPWP.06.05.00-30-0032/18.

Kolejnym etapem projektu planowanym na kwiecień/maj 2020r. jest Indywidualne doradztwo zawodowe połączone z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD), doradztwo
indywidualne w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej odpowiadające indywidualnym potrzebom Uczestników oraz wsparcie szkoleniowe ABC przedsiębiorczości
z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej wg. bloków:

1)Rejestracja DG
2)Podatki
3)ZUS
4)Księgowość
5) Aspekty prawne (prawo pracy/podatkowe/handlowe/cywilne)
6)Zewnętrzne źródła finansowania
7)BHP
8)Marketing/e-marketing
9)poprawna rentowności działalności gospodarczej
10) Biznesplan
11) inne.

Szczegółowy harmonogram doradztwa oraz szkolenia ABC przedsiębiorczości zostaną
zamieszczone na stronie internetowej www.edufin.eu w zakładce projektu.

Ponadto informujemy, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce wskazane w harmonogramie szkolenie ABC przedsiębiorczości prawdopodobnie będzie
odbywać się w sposób zdalny.

Na szczegółowe pytania odpowiadamy telefonicznie pod numerem: +48 537 245 510

Ostateczna Lista Rankingowa (plik do pobrania)

Ostateczna Lista osób niezakwalifikowanych (plik do pobrania)


26.03.2020 r.

Informacja o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach II ścieżki – ścieżka dotacyjna

W związku z zakończonym procesem rekrutacji w ramach II ścieżki – ścieżka dotacyjna poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu pn. “Z pracy do pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr RPWP.06.05.00-30-0032/18.

Kolejnym etapem będzie doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. Harmonogram doradztwa zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.edufin.eu  oraz przesłany pocztą elektroniczną do informacji zakwalifikowanych uczestników.

UWAGA Na każdy adres mailowy została wysłana wiadomość z informacją o przyznanym numerze identyfikacyjnym. Bardzo prosimy o sprawdzenie poczty elektronicznej.

Wstępna Lista Rankingowa (plik do pobrania)
Lista Rezerwowa (plik do pobrania)
Lista osób niezakwalifikowanych (plik do pobrania)


18.03.2020 r.

Informacja o zakończeniu I etapu rekrutacji w ramach II ścieżki – ścieżka dotacyjna

Informujemy, że w dniu 17 marca 2020 roku zakończyliśmy I etap rekrutacji Uczestników w ramach II ścieżki – ścieżka dotacyjna do projektu pn. “Z pracy do pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr RPWP.06.05.00-30-0032/18.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji zakończony I etap rekrutacji składał się z oceny formalnej Wstępnego formularza rekrutacyjnego oraz oceny merytorycznej pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzonej przez Komisję rekrutacyjną, w postaci dwóch ekspertów z zakresu przedsiębiorczości.

W załączniku znajduje się lista z oceny Wstępnych formularzy rekrutacyjnych, po zakończonym I etapie rekrutacji.

UWAGA Na każdy adres mailowy została wysłana wiadomość z informacją o przyznanym numerze identyfikacyjnym. Bardzo prosimy o sprawdzenie poczty elektronicznej.

 

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI <<< (plik do pobrania)


02.03.2020 r.

Informujemy, iż rekrutacja do projektu w ramach II ścieżki – ścieżka dotacyjna została zakończona z dniem 29.02.2020r.


12.02.2020 r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu w ramach II ścieżki – ścieżka dotacyjna została przedłużona do dnia 29.02.2020r.
Z dniem dzisiejszym zostały również zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne w zakładce „dokumenty”.


03.02.2020 r.

W związku ze zgłoszeniem do Projektu niewystarczającej liczby formularzy w ramach II ścieżki – ścieżka dotacyjna informujemy, iż wszczęliśmy procedurę w kierunku przedłużenia rekrutacji do 29 lutego 2020 roku.
Wszystkie złożone do tej pory formularze zostaną ocenione po zakończeniu przedłużonej rekrutacji.


Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto rekrutację do projektu.Rekrutacja prowadzona jest w terminie do 31.01.2020r.


01.10.2019 r.

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

Ścieżka I/II: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

Ścieżka I: poradnictwo psychologiczne

Ścieżka I: szkolenia/kursy zawodowe

Ścieżka I: staże zawodowe

Ścieżka I: pośrednictwo pracy

Ścieżka II: bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – etap 1

Wsparcie będzie udzielane na podstawie IPD zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałami poszczególnych Uczestników projektu.

a) wsparcie szkoleniowe ABC przedsiębiorczości w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: dobierane na podstawie IPD, według zapotrzebowania z następujących bloków: 1)Rejestracja DG
2)Podatki
3)ZUS
4)Księgowość
5)Aspekty prawne (p. pracy/podatkowe/handlowe/cywilne)
6) Zewnętrzne źródła finansowania
7)BHP
8)Marketing/e-marketnig
9)poprawna rentowności DG
10) Biznesplan
11)inne niezbędne dla Uczestnika projektu

b) doradztwo indywidualne w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej odpowiadające indywidualnym potrzebom Uczestników projektu (zakres dostosowany do potrzeb Uczestnika projektu na podstawie IPD, indywidualna pomoc ad hoc)w wymiarze min. 5h/UP

Ścieżka II: bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – etap 2

a) ocena wniosków o przyznanie środków finansowych i biznesplanów oraz wybór wniosków
o przyznanie dotacji: Uczestnicy projektu przygotują biznesplany oraz harmonogramy rzeczowo-finansowy na 2 lata przedsięwzięcia. Wnioski o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami składane będą do biura projektu we wskazanym terminie. Komisja Oceny Wniosków(KOW):
4 oceniających z odpowiednim doświadczeniem i udokumentowanymi kwalifikacjami w zakresie działalności gospodarczej i przedsiębiorczości dokona oceny formalnej i merytorycznej zgodnie
z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. i kartą oceny biznesplanu(KOB). Główne kryteria: Pomysł na biznes- analiza marketingowa, potencjał wnioskodawcy, opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, operacyjność i kompletność.

b) udzielenie wsparcia finansowego zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, na podstawie wniosku i umowy o udzieleniu wsparcia finansowego między Uczestnikiem projektu a beneficjentem. Dotacja w wysokości max. 24.000,00zł netto. Dodatkowo Projektodawca będzie wymagał wniesienia wkładu finansowy i/lub rzeczowy od Uczestników projektu w wysokości 1.000,00 zł netto.

Wymóg zarejestrowania działalności gospodarczej przez Uczestników projektu na tereniewojewództwawielkopolskiego i prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12-m-cy.

Ścieżka II: bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – etap 3

a) udzielenie wsparcia pomostowego finansowego dla 30 Uczestników projektu

Wsparcie pomostowe finansowe przydzielane decyzją KOW, udzielane będzie przez 8 miesięcy,
w wysokości 1000 zł netto/m-c na podstawie wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego (składanego z biznesplanem) i umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego. Wniosek będzie zawierał opis działalności gospodarczej, cel i przedmiot wparcia pomostowego, termin korzystania z wsparcia pomostowego, kwotę, uzasadnienie konieczności otrzymania pomostowego wsparcia, prognozę sytuacji działalności gospodarczej na najbliższe 12 m-cy. Wydatkowanie zgodnie
z zasadami na pokrycie niezbędnych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; wypłaty dokonywane będą po udokumentowaniu przez Uczestnika projektu opłacania składek społecznych ZUS i zdrowotnych chyba że przedsiębiorca nie ma obowiązku zapłaty składek (ustawowe zwolnienie przez 6 m-cy).

b) udzielenie wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym w okresie 12 m-cy od założenia działalności gospodarczej dla 30 Uczestników projektu

Wsparcie specjalistyczne doradcze udzielane będzie na podstawie wniosku i aneksu do umowy. Zakres: związany z rodzajem działalności gospodarczej, poprawą rentowności, rozwiązanie konkretnych problemów działalności gospodarczej. Wsparcie będzie odpowiadać na zgłaszane indywidualnych potrzeb Uczestników projektu w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Usługi doradcze będą świadczone przez ekspertów w danej dziedzinie.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt jest skierowany do 120 (66 kobiet i 54 mężczyzn) osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw oraz osób odchodzących
z rolnictwa, pracujących lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego.

REKRUTACJA – ŚCIEŻKA II – DOTACYJNA:

ETAP 1)
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz ich ocena formalno-merytoryczna:
*Wstępny formularz rekrutacyjny zawierający: dane osobowe, status na rynku pracy, krótki opis działalności oraz oświadczenia;
*Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy);
*Urzędowe orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli osoba posiada);
*Świadectwo pracy potwierdzające, że pracownik został zwolniony z przyczyn nie dotyczących pracownika okresie 6 miesięcyprzed przystąpieniem do projektu;
*Oświadczenie, że pracodawca przechodzi procesy restrukturyzacyjne, adaptacyjne i modernizacyjne;
*Zaświadczenie pracodawcy o zamiarze nie przedłużenia z pracownikiem umowy pracę lub dokument potwierdzający wypowiedzenie stosunku pracy;
*Dokumenty potwierdzające status osoby odchodzącej z rolnictwa.

ETAP 2)
Weryfikacja predyspozycji zawierająca rozmowę z kadrą zarządzającą, doradcą zawodowym oraz testy przedsiębiorczości celem weryfikacji i motywacji kandydatów, wyboru ŚCIEŻKI wsparcia, predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (30 min/os).

ETAP 3)
Przyznanie dodatkowych punktów – maksymalnie 15 punktów za:
* Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną – 5 punktów;
*Planowane miejsce pracy lub planowana działalność gospodarcza prowadzona będziew branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) i/lub w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) – 5 punktów;
*Niskie kwalifikacje kandydata – 5punktów.

ETAP 4)
Podsumowanie listy rankingowej na podstawie łącznej liczby punktów z I/II/III etapu rekrutacji
i stworzenie wstępnej listy rankingowej. O wynikach uczestnicy projektu zostaną poinformowani listem oraz telefonicznie. Ocena dokumentacji rekrutacyjnej wraz z uzasadnieniem zostaniewysłana do kandydatów. Osobą nieprzyjętym do projektu przysługują środki odwoławcze w terminie 5 dni od otrzymania decyzji do każdego etapu. Komisja rekrutacyjnaw ciągu 5 dni poinformuje o wynikach odwołania i utworzy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Stworzona zostanie również lista rezerwowa umożliwiająca uzupełnienie grupy w przypadku rezygnacji uczestnika projektu zakwalifikowanego do udziału.

UWAGA!!!!!

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, będzie skierowane w pierwszej kolejności do osób, które:
– utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;
– znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego;
– odchodzą z rolnictwa.

Przy czym zaznacza się, iż wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej może otrzymać wyłącznie osoba bezrobotna lub odchodząca z rolnictwa.

W przypadku pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia, wsparcie
w pierwszej kolejności będzie obejmować poradnictwo zawodowe, a także szkolenia i doradztwo przygotowujące do zmiany zawodu i zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.