Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formalnej formularza_rekrutacyjnego

Karta oceny merytorycznej formularza_rekrutacyjnego

Oświadczenie kwalifikowalności kandydata

Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu

Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Regulamin rekrutacji uczestników

Umowa na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych

 

 

Biznesplan

Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie_wsparcia finansowego

Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie_wsparcia finansowego

Oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim

Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów

Oświadczenie o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań przez małżonka

Regulamin KOW

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Umowa na otrzymanie dotacji

Umowa na otrzymanie wsparcia pomostowego

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

 

 

Deklaracja wystawcy weksla in blanco

Harmonogram rzeczowo – finansowy

Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Weksel in blanco

Wniosek o przyznanie dotacji

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zestawienie towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczościn