ETAP REKRUTACJI:

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formalnej formularza_rekrutacyjnego

Karta oceny merytorycznej formularza_rekrutacyjnego

Oświadczenie kwalifikowalności kandydata

Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu

Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Regulamin rekrutacji uczestników

Umowa na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

 

ETAP PRZYZNAWANIA DOTACJI

Wniosek o przyznanie dotacji

Biznesplan

Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie_wsparcia finansowego

Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie_wsparcia finansowego

Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów

Oświadczenie o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań przez małżonka

Regulamin KOW

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Umowa na otrzymanie dotacji

Umowa na otrzymanie wsparcia pomostowego

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

 

ETAP PODPISYWANIA UMOWY O PRZYZNANIU DOTACJI

Deklaracja wystawcy weksla in blanco

Harmonogram rzeczowo – finansowy

Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Weksel in blanco

Wniosek o przyznanie dotacji

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zestawienie towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Formularz informacji przedstawianych przy uformularz-de-minimis

 

ETAP ROZLICZANIA DOTACJI

Deklaracja sprzedawcy o uzywanym środku trwałym