Regulamin rekrutacji uczestników

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego I etapu rekrutacji

Zał. 3 Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego II etapu rekrutacji

Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. 6 Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

 

Formularz informacji przed przy ubieganiu sie o deminimis

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu

Zał. 3 Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

Zał. 4 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Zał. 5 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 6 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

 

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

 

Regulamin zwrotu opieki nad dziećmi i osobami zależnymi