Regulamin rekrutacji uczestników

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego I etapu rekrutacji

Zał. 3 Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego II etapu rekrutacji

Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. 6 Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

 

Formularz informacji przed przy ubieganiu sie o deminimis

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu

Zał. 3 Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu

Zał. 4 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Zał. 5 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 6 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

 

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

 

Regulamin zwrotu opieki nad dziećmi i osobami zależnymi

 

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Zał nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zał nr 6 – Oświadczenie o kwalifikowalnosci vat

Zał nr 7 – Oświadczenie uczestnika o numerze rachunku bankowego

zal nr 8 –oswiadczenie o nieposiadaniu zadnych dlugow

Zał nr 9 – Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu-równolegle z innych źródeł…

Zał. nr 10 – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał nr 11 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis