08.06.2018_CST_oswiadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych 08.06.2018_RPO_oświadczenie uczestnika projektu dot. przetw. danych osobowych

Deklaracja powrotu na rynek pracy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Oświadczenie uczestnika projektu o niskich kwalifikacjach

Regulamin

Umowa szkoleniowa

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym (załącznik nr 5 do Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych)