Dokumenty rekrutacyjne:

– dla osób, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą – ścieżka dotacyjna

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Poziomy wykształcenia ISCED

Regulamin rekrutacji uczestników

Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligen

Wstępny formularz rekrutacyjny

Wykaz gmin wchodzących w skład OSI

Zaświadczenie pracodawcy

Lista wykluczeń w ramach pomocy de minimis

– dla pozostałych osób – ścieżka aktywizacyjna

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin rekrutacji

 

Dokumenty dotyczące przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (22.05.2020r.):

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI

Załącznik nr 1 do Regulaminu – WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (DOTACJI)

Załącznik nr 2 do Regulaminu – BIZNESPLAN

Załącznik nr 3 do Regulaminu – WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

Załącznik nr 4 do Regulaminu – KARTA OCENY BIZNESPLANU

Załącznik nr 5 do Regulaminu – UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Załącznik nr 6 do Regulaminu – OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZAKUPÓW ZGODNIE Z BIZNESPLANEM

Załącznik nr 7 do Regulaminu – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ROZLICZENIA WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

Załącznik nr 8 do Regulaminu – FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

Załącznik nr 9 do Regulaminu – DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO ORAZ WEKSEL IN BLANCO

 

Dokumenty dotyczące rozliczenia kosztów dojazdu:

oświadczenie o korzystaniu z pojazdu prywatnego

oświadczenie o użyczeniu pojazdu

oświadczenie uczestnika o wysokości opłaty za przejazd – bilet jednorazowy

oświadczenie uczestnika o wysokości opłaty za przejazd – bilet miesięczny

oświadczenie o korzystaniu z komunikacji publicznej