Nasze projekty

Home > Nasze projekty
Z pracy do pracy

Z pracy do pracy

Projekt jest skierowany do 120 (66K/54M) osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, w wyniku procesówrestrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw oraz osób odchodzących z rolnictwa, pracujących lub zamieszkujących (w roz. Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. wielkopolskiego (WW).
W kierunku stabilnego zatrudnienia

W kierunku stabilnego zatrudnienia

Projekt skierowany jest do 200 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, ale również pracujących w wieku powyżej 29 roku życia (ukończony 30 rok życia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. należących do co najmniej jednej z następujących grup: - kobiety; - osoby długotrwale bezrobotne; - osoby z niepełnosprawnościami; - osoby o niskich kwalifikacjach; - osoby w wieku 50 lat i więcej; - imigranci oraz reemigranci; - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; - osoby ubogie pracujące; - osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno- prawnych.
Akademia nowych możliwości

Akademia nowych możliwości

Projekt skierowany jest do 300 osób (180K i 120M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zg. z definicją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020, pozostających bez pracy oraz pracujących, w wieku 18-64 lata, zamieszkujących na terenie woj. wielkopolskiego.
Aktywni na rynku pracy

Aktywni na rynku pracy

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej wśród 200 (110K/90M) osób powyżej 29 roku życia, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup: -osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, -pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, -ubogich pracujących
Młodzi w działaniu!

Młodzi w działaniu!

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 (67K/53M) osób młodych, w tym niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie.
PODWYŻSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE PLESZEWSKIM POPRZEZ WSPARCIE SZKÓŁ ZST I ZSUG W PLESZEWIE W DZIAŁANIACH ROZWOJOWYCH.

PODWYŻSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE PLESZEWSKIM POPRZEZ WSPARCIE SZKÓŁ ZST I ZSUG W PLESZEWIE W DZIAŁANIACH ROZWOJOWYCH.

Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie uczniów szkół Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie w działaniach rozwojowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb szkół oraz potrzeb lokalnego rynku pracy - objęcie wsparciem uczniów ( 200 w ZSUG oraz 200 w ZST) na podstawie indywidualnych diagnoz potrzeb placówek, w tym zakup wyposażenia, przeprowadzenia doradztwa, organizacja staży i praktyk zawodowych oraz zajęć dodatkowych.

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2016 została uruchomiona nowa strona Edufin Sp. z o.o. Jeśli szukasz informacji o starszych projektach, PRZEJDŹ DO STRONY ARCHIWALNEJ

Show Buttons
Hide Buttons
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST