Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, utworzenie IPD oraz przeprowadzenie poradnictwa zawodowego:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia wykładowców

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie „Doświadczenie zawodowe” wykładowców (potencjał osobowy)

Załącznik nr 5 – Wzór umowy część I

Załącznik nr 5 – Wzór umowy część II

Załącznik nr 6 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty