Nasze projekty

Home > Nasze projekty
Wielkopolska akademia kompetencji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3

Wielkopolska akademia kompetencji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3

Projekt: „Wielkopolska akademia kompetencji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, […]
Aktywnie ku zatrudnieniu

Aktywnie ku zatrudnieniu

Projekt: „Aktywnie ku zatrudnieniu” Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa: 08. Integracja społeczna Działanie: 08.02. Włączenie społeczne Okres realizacji: 01.09.2019 r. – 31.12.2021 r. Obszar realizacji: Projekt realizowany jest na terenie całego województwa opolskiego.   Projektodawca: EDUFIN Sp. z o. o. 63-300 Pleszew, ul. M. Reja 2/2 NIP 6080109824, […]
Od bierności do aktywności

Od bierności do aktywności

PROJEKT: „Od bierności do aktywności” Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 28.02.2022 r. Obszar realizacji: Województwo małopolskie, powiat: nowosądecki, limanowski, gorlicki, dąbrowski, Tarnów, tarnowski, nowatorski, proszowicki, brzeski Projektodawca: EDUFIN Sp. z o. o M. Reja 2/2, […]
Na drodze do zatrudnienia

Na drodze do zatrudnienia

Projekt skierowany do 160 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, w tym 80 osób to osoby bezrobotne oraz 80 to osoby bierne zawodowo, zamieszkujące na terenie powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, poddębickiego, zgierskiego, brzezińskiego, pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pajęczańskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego oraz wieluńskiego w województwie łódzkim.
Z pracy do pracy

Z pracy do pracy

Projekt jest skierowany do 120 (66K/54M) osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, w wyniku procesówrestrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw oraz osób odchodzących z rolnictwa, pracujących lub zamieszkujących (w roz. Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. wielkopolskiego (WW).
W kierunku stabilnego zatrudnienia

W kierunku stabilnego zatrudnienia

Projekt skierowany jest do 200 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, ale również pracujących w wieku powyżej 29 roku życia (ukończony 30 rok życia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. należących do co najmniej jednej z następujących grup: - kobiety; - osoby długotrwale bezrobotne; - osoby z niepełnosprawnościami; - osoby o niskich kwalifikacjach; - osoby w wieku 50 lat i więcej; - imigranci oraz reemigranci; - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; - osoby ubogie pracujące; - osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno- prawnych.

Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2016 została uruchomiona nowa strona Edufin Sp. z o.o. Jeśli szukasz informacji o starszych projektach, PRZEJDŹ DO STRONY ARCHIWALNEJ

Show Buttons
Hide Buttons
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST